Regulamin

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

REGULAMIN SERWISU ZAKOPANE24.NET
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Serwis Internetowy ZAKOPANE24.NET (zwany dalej również jako Serwis lub ZAKOPANE24.NET), na który składają się w szczególności Serwisy i Usługi zdefiniowane w niniejszym regulaminie, prowadzony jest na rzecz Użytkowników.
2. Serwis Internetowy ZAKOPANE24.NET działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w dokumentach powiązanych, co do których w treści regulaminu znajdują się odesłania. Regulamin oraz dokumenty powiązane są udostępnione nieodpłatnie na stronie internetowej www.ZAKOPANE24.NET w formie umożliwiającej ich pozyskanie, zapisanie i wydrukowanie. Każdy może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i dokumentów powiązanych, o ile takowe zostały wskazane i przyjęte.
3. Regulamin ten sporządzony został w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które regulują warunki korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego ZAKOPANE24.NET. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego. W szczególności określa prawa i obowiązki Administratora ZAKOPANE24.NET i Użytkowników oraz zasady ich odpowiedzialności. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z serwisu, do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz przestrzegania jego postanowień. Użytkownik rozpoczynający w jakikolwiek sposób korzystanie z serwisu ZAKOPANE24.NET oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Użytkownik, który chce kontynuować korzystanie z serwisu ZAKOPANE24.NET - zobowiązany jest również, po otrzymaniu odpowiedniego powiadomienia o wprowadzeniu zmian - zapoznać się i zaakceptować te zmiany w regulaminie, lub w przypadku braku akceptacji zmian w regulaminie - zaprzestać dalszego korzystania z Serwisu. O zmianach - Użytkownik zostaje poinformowany przez Administratora z równoczesną możliwością akceptacji zmian lub odstąpienia od korzystania z Serwisu.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory, których nie udało się rozwiązać na drodze polubownej - rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.
II. PODSTAWOWE DEFINICJE
1. Baza Kont - zbiór danych osobowych, materiałów i zdjęć przekazanych Administratorowi przez Użytkowników serwisu ZAKOPANE24.NET, które przetwarzane i gromadzone są za zgodą Użytkownika, na potrzeby świadczonych przez Administratora usług w ramach prowadzonego serwisu.
2. Konto - miejsce udostępnione dla Użytkownika w serwisie ZAKOPANE24.NET za pośrednictwem którego wprowadza on swoje dane i osobiście nimi zarządza.
3. Konto wirtualne - nie związane bezpośrednia z osobą użytkownika serwisu, prezentujące dane lub podmioty nie istniejące w świecie realnym.
4. Profil - strona Użytkownika serwisu zawierająca jego dobrowolnie podane dane osobowe oraz zdjęcia przekazane przez niego do serwisu, z możliwością zapoznania się z nimi przez innych użytkowników.
5. Regulamin - należy przez to rozumieć niniejszy regulamin określający w szczególności warunki uczestnictwa w ZAKOPANE24.NET prawa i obowiązki Serwisu oraz Użytkowników związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, zasady ochrony danych osobowych, jak również zasady określające zakres odpowiedzialności ZAKOPANE24.NET z tytułu świadczenia usług.
6. Serwis - internetowy portal ZAKOPANE24.NET zarejestrowany pod adresem www.ZAKOPANE24.NET będący platformą internetową, umożliwiający zarejestrowanym użytkownikom nawiązywanie kontaktów, wyszukiwanie znajomych i organizowanie imprez. Internetowy portal ZAKOPANE24.NET może świadczyć inne usługi droga elektroniczną.
7. Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptacje regulaminu oraz rejestracje uzyskała dostęp do usług zaoferowanych przez serwis ZAKOPANE24.NET. Użytkownik potwierdza fakt pełnoletniości poprzez akceptacje treści stosownego oświadczenia. Osoby niepełnoletnie nie mogą korzystać
z serwisu.
8. Wiadomości - elektroniczna skrzynka pocztowa służąca komunikacji miedzy, użytkownikami serwisu, miedzy Administratorem a użytkownikami serwisu.
9. Blokowanie - czynność techniczna dokonana przez Administratora lub Moderatora, polegająca na czasowym lub stałym zablokowaniu Konta Użytkownika, wynikająca z naruszenia zasad niniejszego Regulaminu przez Użytkownika, lub postępowania sprzecznego z ogólnie przyjętymi normami dobrego zachowania. Przed dokonaniem Blokowania - Użytkownik może otrzymać upomnienie.
10. ZAKOPANE24.NET - portal internetowy, społecznościowy figurujący pod adresem www.ZAKOPANE24.NET
11. Komunikator - bezpośredni komunikator internetowy dostępny dla Użytkowników służący komunikacji wewnętrznej w ramach serwisu ZAKOPANE24.NET.
12. Administrator - należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez ZAKOPANE24.NET, odpowiedzialną za prowadzenie serwisu, w tym w szczególności za wsparcie techniczne dla Użytkowników oraz pilnowanie porządku i przestrzegania przepisów Regulaminu przez Użytkowników.
13. Moderator - każda osoba uprawniona przez Administratora do nadzorowania prawidłowego funkcjonowania serwisu.
III. UCZESTNICTWO W SERWISIE
1. Użytkownikiem Serwisu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna.
2. Osoba fizyczna może być Użytkownikiem ZAKOPANE24.NET o ile:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych albo
b) uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego w przypadku, gdy posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
3. Rejestrując Konto Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
4. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia swojego Konta.
5. Rozpoczęcie korzystania z usług warunkowane jest wypełnieniem formularza rejestracyjnego. Serwis przeznaczony jest do korzystania wyłącznie zarejestrowanym Użytkownikom po poprawnym zalogowaniu się na Konto.
6. ZAKOPANE24.NET rozwiązuje uczestnictwo poprzez skasowanie Konta Użytkownika przez Administratora.
7. Użytkownik rozwiązuje uczestnictwo poprzez:
a) samodzielne skasowanie Konta albo
b) zgłoszenie żądania usunięcia Konta Administratorowi.
8. W przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Administratorowi rozwiązanie uczestnictwa następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 72 godziny.
9. ZAKOPANE24.NET zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla Serwisu lub innych Użytkowników.
10. Dostęp do większości usług Serwisu jest bezpłatny, w szczególności nie są pobierane opłaty za dokonanie rejestracji oraz publikowanie informacji o Użytkowniku w Profilu.
11. Użytkownik nie może zostać zobowiązany do uiszczenia opłaty za usługę, na której odpłatne otrzymywanie nie wyraził zgody.
12. ZAKOPANE24.NET zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do ZAKOPANE24.NET oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem Serwisu.
13. Użytkownik udziela ZAKOPANE24.NET prawa do wyświetlania mu ogłoszeń o wybranej przez użytkownika lub Administratora treści, a także przesyłania za jego zgodą ogłoszeń na jego skrzynkę pocztową.
14. Serwis ma charakter zasadniczo otwarty - podawane przez Użytkownika dane są informacjami jawnymi, podawanymi do wiadomości publicznej w Profilu Użytkownika. W szczególności są one dostępne dla osób korzystających
z sieci internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki. Użytkownik ma możliwość ustawienia w ramach swojego Konta, jakie dane będą jawne, a jakie nie, przy czym dane podstawowe jak nick, zdjęcie profilowe – są zawsze jawne.
15. Serwis ZAKOPANE24.NET jest kompatybilny z najpopularniejszymi przeglądarkami internetowymi.
16. Usługi określone niniejszym regulaminie świadczone są między innymi poprzez:
a) udostępnienie Użytkownikowi możliwości tworzenia publicznie dostępnego Profilu,
b) udostępnienie Użytkownikowi możliwości członkostwa w grupach tematycznych oraz dyskusji na łamach serwisu,
c) umożliwienie Użytkownikowi wysyłania wiadomości prywatnych do innych Użytkowników, z zastrzeżeniami określonymi w niniejszym Regulaminie,
d) umożliwienie Użytkownikowi tworzenia listy kontaktów poprzez opcję zapraszania i otrzymywania zaproszeń od innych Użytkowników.
IV. REJESTRACJA I KONTO
1. Rejestracja w Serwisie ZAKOPANE24.NET polega na wypełnieniu formularza dostępnego pod adresem www.ZAKOPANE24.NET/rejestracja.
2. W szczególności wymagane jest podanie następujących danych: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz hasła, a także wpisanie miejscowości, województwa. Dane należy wprowadzać w polach profilu do tego przeznaczonych. Pola mogą zawierać tylko te dane do których zostały przeznaczone. W przypadku usunięcia tych danych użytkownik traci możliwość korzystania z Serwisu.
3. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizowania danych w swoim Profilu.
4. W przypadku stwierdzenia podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, Administrator ma prawo:
a) wezwać Użytkownika do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości,
b) zablokować Konto Użytkownika do wyjaśnienia sprawy,
c) skasować Konto Użytkownika w trybie określonym w niniejszym Regulaminie.
5. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez Użytkownika danych, Administrator może zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane.
6. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz danych udostępnionych w utworzonym przez niego Profilu odbywa się za jego zgodą wyrażoną przy rejestracji w serwisie ZAKOPANE24.NET. Serwis przetwarza dane użytkownika zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności.
7. Zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie, której skutkiem jest założenie Konta, możliwe jest wobec Użytkownika, który:
a) oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu,
b) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz na ich prezentację (zgodnie
z zaznaczonymi opcjami) w Profilu,
c) potwierdza autentyczność danych podanych w formularzu rejestracyjnym,
d) wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym konto pocztowe komunikatów systemowych, w tym powiadomień o nowych wiadomościach i zaproszeniach w skrzynce Serwisu przerwach technicznych w działaniu ZAKOPANE24.NET, zmianach w Regulaminie oraz nowych funkcjonalnościach.
8. Niedopuszczalne jest posiadanie więcej niż jednego Konta na jeden podmiot.
9. Zabrania się udostępniania swojego Konta innym podmiotom, a każde takie działanie i jego skutki – obciążają wyłącznie osobę udostępniającą.
10. Zabrania się korzystania z Kont należących do innych podmiotów.
V. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
1. Serwis ZAKOPANE24.NET oraz materiały w nim zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631. z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.03.119.1117. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402 z późn. zm.), oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.03.153.1503. z późn. zm.).
2. Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych w Serwisie ZAKOPANE24.NET przysługują, serwisowi Usługodawcy lub osobom trzecim.
3. Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w Serwisie ZAKOPANE24.NET Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych.
4. Użytkownik - zamieszczając jakiekolwiek treści (w tym utwory graficzne, fotograficzne, multimedialne i pisane) w serwisie - równocześnie oświadcza, iż przysługują mu one w całości i jest uprawniony do dysponowania nimi na polach eksploatacji związanych z korzystaniem z serwisu. Wyżej wymienione podmioty - równocześnie wyrażają zgodę dla Administratora na ocenę i modyfikacje lub częściowe a w uzasadnionych przypadkach całkowite blokowanie tych treści - jeżeli ma to służyć zachowaniu moralności, zasad współżycia społecznego i ochronie innych Użytkowników serwisu.
5. Bez uprzedniej zgody Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu ZAKOPANE24.NET oraz utworów i baz danych w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych. W szczególności zakazane są działania stanowiące naruszenie prawa lub zmierzające do jego obejścia. Zabronione jest działanie na szkodę innych Użytkowników Serwisu.
6. Zamieszczając Materiały w Serwisie ZAKOPANE24.NET Użytkownik oświadcza, że przedmiotowe Materiały są wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, oraz że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku, do tego, aby Materiały mogły być udostępniane na łamach Serwisu ZAKOPANE24.NET i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich oraz oświadcza, że treść i forma utworów nie narusza obowiązujących przepisów, tym samym Użytkownik zwalnia Administratora z odpowiedzialności za ewentualne naruszenia praw autorskich i praw pokrewnych przez Użytkownika Administrator nie ma obowiązku weryfikacji posiadanych praw autorskich, a publikowanie wszelakich materiałów obywa się na zasadzie dobrej wiary w stosunku do oświadczeń składanych przez Użytkownika.
VI. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU SPOŁECZNOŚĆ
1. W ramach Serwisu ZAKOPANE24.NET Użytkownik może korzystać w szczególności z następujących Usług:
a) zapoznawać się z danymi udostępnionymi w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia lub aplikacji, którymi Użytkownik się w tym celu posługuje, poprzez strony internetowe Serwisu ZAKOPANE24.NET lub w ramach innych urządzeń technicznych, umożliwiających komunikacje na odległość.
b) korzystać z wyszukiwarek i innych urządzeń zamieszczonych w serwisie, lub co do których w serwisie znajdują się odesłania;
2. W Serwisie publikowane są dane, w tym materiału komercyjne oraz treści reklamowe. Administrator ma prawo zamieszczania w Serwisie ZAKOPANE24.NET treści reklamowych w miejscach serwisu dowolnie przez siebie wybranych. Materiały takie traktowane są jako część Serwisu.
3. Uwagi, komentarze, skargi, wnioski oraz pytania związane z Serwisem należy kierować na adres: email lub pisemnie na adres korespondencyjny Administratora.
Optymio sp. z o.o.
Ul. Chałubińskiego 9/2

02-004 Warszawa
VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA/SERWISU
1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za autentyczność treści wprowadzanych przez Użytkowników/Usługodawców. W szczególności Serwis/Administrator nie odpowiada za:
a) następstwa nielegalnego lub sprzecznego z regulaminem korzystania z Serwisu;
b) dane oraz komentarze, zamieszczane w Serwisie ZAKOPANE24.NET przez Użytkowników;
c) niezawinione błędy w działaniu serwisu;
d) ataki hackerskie;
e) siłę wyższą;
f) wszelkie szkody na osobie i mieniu wynikające z umów zawartych miedzy Użytkownikami Serwisu.
2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w ZAKOPANE24.NET w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
VIII. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA SERWISU ZAKOPANE24.NET
1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu ZAKOPANE24.NET zgodnie ze zobowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i moralnymi, jak również z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego z szczególnym uwzględnieniem zasad postępowania w sieci Internet.
2. Zabronione między innymi jest:
a) dyskryminacja rasowa, religijna, etniczna, ze względu na płeć, itp.
b) zamieszczanie treści wulgarnych lub zawierających obraźliwych;
c) zamieszczanie treści nawołujących do naruszenia prawa;
d) zamieszczanie treści reklamowych i ukrytych reklam bez zezwolenia Serwisu;
e) rozpowszechniania treści pornograficznych;
f) zamieszczanie działalności komercyjnej omijającej regulamin oraz zmierzającej do obejścia idei działania serwisu, reklamowej sprzecznej z powyższymi zasadami, oraz nieuczciwej konkurencji;
3. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw, w szczególności majątkowych praw autorskich, ani dóbr osób trzecich.
4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w Serwisie ZAKOPANE24.NET materiały, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu.
5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Serwisu ZAKOPANE24.NET treści o charakterze bezprawnym lub nawołującym do złamania prawa.
6. Użytkownik może zamieszczać jedynie zdjęcia przedstawiające jego osobę w sposób umożliwiający jej rozpoznanie. Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie jego własnego wizerunku, zamieszczonego przez niego w Serwisie ZAKOPANE24.NET. Zabrania się zamieszczania zdjęć innych osób. Zezwala się, ze względu na cechy formatu cyfrowego, na retusz fotografii, pod warunkiem, że będzie on polegał na zastosowaniu korekty globalnej, która polepsza jakość (np. nasycenie, kontrast). Nie zezwala się natomiast na stosowanie zabiegów selektywnych w celu dodawania lub odejmowania elementów, łączenia kilku fotografii, lub zmiany jej oryginalnej kompozycji.
7. Administrator może usunąć zdjęcia uznane przez niego za niewłaściwe bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia Użytkownika o tym fakcie.
8. Uporczywe zamieszczanie niewłaściwych zdjęć skutkować będzie usunięciem Konta Użytkownika.
9. ZAKOPANE24.NET zastrzega sobie prawo zmodyfikowania albo usunięcia Profilu, którego treść jest sprzeczna z Regulaminem lub ma negatywny wpływ na wizerunek Serwisu.
10. Użytkownik ma prawo zablokować możliwość wysyłania mu wiadomości prywatnych oraz zaproszeń przez dowolnie wybranego innego Użytkownika, z wyłączeniem Administratora.
11. Zabrania się wykorzystywania usług Serwisu, w szczególności wiadomości prywatnych do rozsyłania reklam towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych oraz innych treści uznawanych jako spam.
12. Wysyłanie spamu w sposób szczególnie uciążliwy dla innych Użytkowników skutkować będzie usunięciem Konta.
13. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Pomocy nim zgłosi problem lub zada pytanie.
IX. WYMOGI TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z SERWISU
1. Do korzystania z Usług w Serwisie ZAKOPANE24.NET niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia mającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW.
2. Jakość odbioru usług Serwisu może się nieznacznie różnić w zależności od posiadanego dostępu do internetu i oprogramowania Użytkownika.
X. POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Usługodawca informuje, iż podczas korzystania z Serwisu SPOŁECZNOŚĆ w komputerze korzystającego zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies" (dalej: pliki "cookies"). Instalacja plików "cookies" jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług w Serwisu ZAKOPANE365.COM. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów, w szczególności tych, które wymagają autoryzacji.
2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację korzystającego. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
3. Pliki cookies służą do poprawy jakości serwisu.
XI. REKLAMACJE I UWAGI
1. Każdemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji oraz uwag w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu ZAKOPANE24.NET
2. Reklamacje i uwagi należy składać drogą elektroniczną na adres: email
3. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres e-mail podany przez Użytkownika w reklamacji.
5. Administrator - jeżeli jest to konieczne do należytego rozpoznania problemu - może żądać od zgłaszającego reklamację dodatkowych wyjaśnień, termin rozpatrzenia reklamacji może zostać w wyjątkowych przypadkach wydłużony o kolejne 14 dni. W przypadku, gdy dodatkowa wyjaśnienia nie zostały udzielone – Administrator może pozostawić zgłoszenie bez rozpoznania.
XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Osoby korzystające z serwisu - oświadczają, że posiadają zdolność do czynności prawnych w stopniu wystarczającym do składania i przyjmowania oświadczeń wywołujących zamierzony skutek prawny. Administrator nie dokonuje weryfikacji tej zdolności.
2. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów, na które wyżej się powołano - Serwis w każdym czasie - ma prawo zaprzestania prowadzenia swojej działalności. Administrator może uprzedzić o takiej okoliczności w terminie nie krótszym niż 5 dni wszystkich korzystających - poprzez rozesłanie informacji mailowych lub ogłoszenie dostępne w serwisie.

Zakopane24.net© 2024. Designed optymio.pl